Dane osobowe

Media społecznościowe

Fanpage Hirpol jest profilem publicznie dostępnym. Administratorem danych osobowych osób odwiedzających niniejszy fanpage (m.in. zamieszczanych w komentarzach, polubieniach, identyfikatorach internetowych, adres IP urządzenia) jest Przedsiębiorstwo Doradczo-Szkoleniowe Radosław Hir, adres siedziby: Kabikiejmy Dolne nr 21, 11-040 Dobre Miasto, NIP 7393342332, REGON 280258810, adres e-mail: Zawartość chroniona. Włącz obsługę JavaScript, aby ją wyświetlić. (dalej: Administrator). Administrator przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia fanpage’a, w tym w celu przekazywania informacji o aktywności na fanpage’u, prezentowania towarów lub usług własnych lub cudzych, promowania wydarzeń, prowadzonych akcjach promocyjnych, jak również w celach statystycznych i analitycznych. Dane osobowe mogą być przetwarzane ponadto w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych osób odwiedzających fanpage jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), polegający na promowaniu jego marki oraz poprawianiu jakości świadczonych przez Administratora usług. W każdym czasie odwiedzający fanpage ma prawo wnieść do Administratora sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych Więcej informacji o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych stosowanych przez Administratora dostępne jest pod adresem.

Faktury VAT

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w fakturze VAT jest Radosławem Hir, przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą „Przedsiębiorstwo Doradczo-Szkoleniowe Radosław Hir”, adres siedziby: Kabikiejmy Dolne nr 21, 11-040 Dobre Miasto, NIP 7393342332, REGON 280258810, adres e-mail: Zawartość chroniona. Włącz obsługę JavaScript, aby ją wyświetlić..

 2. Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w fakturze VAT:

 1. w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie);

 2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego, obejmujących przekazywanie danych uprawnionym do tego organom – podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 pkt. c) Rozporządzenia;

 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 pkt. f) Rozporządzenia).

 1. Zawarte w fakturze VAT dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom dostarczającym rozwiązania lub usługi IT, w tym systemy informatyczne do zarządzania informacjami oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania umowy, w tym usługi księgowe lub prawne.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach o rachunkowości.

 3. Podmiotowi danych osobowych przysługują następujące prawa: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 4. W każdym czasie można także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Podmiotowi danych osobowych przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy oraz wykonania obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa.