Kursy przygotowujące do egzaminów UDT na wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome, HDS | Hirpol
Opracowania dokumentów

Bezpieczeństwo w miejscu pracy

Świadczymy usługi z zakresu opracowywania dokumentów:

 • Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • Zabezpieczenia stanowisk przed wybuchem
 • Oceny zagrożenia wybuchem
 • Oceny ryzyka wybuchu

 

Zagrożenie wybuchem – opracowanie kompleksowe

Opracowania związane z tematyką zagrożenia wybuchem w zakładzie są opracowywane w oparciu o wytyczne przedstawione w poniższych aktach prawnych:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. poz. 109 nr 719);
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. z 2010 r. poz. 138 nr 931).

 

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Dokumenty przygotowywane są w zgodzie z wytycznymi z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 r. poz. 109 nr 719), w skład czego wchodzą:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,
  z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami
 • plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję